R-D projects

Časovno usmerjen digitalni dvojček - TiDiT projekt

Glavni namen/cilj projekta:

Cilj projekta TiDiT v zdravstvu je ustvariti napreden digitalni dvojček, ki bo revolucioniral način, kako zdravstveni sektor sprejema odločitve. S pomočjo inovativne arhitekture in tehnologije želimo omogočiti uporabo platforme TiDiT kot napredne storitve, ki bodo bistveno izboljšale proces odločanja za zdravstvene organizacije.

Trajanje projekta: 02.10.2022 – 30.09.2025

TiDiT projekt je grozdni ITEA projekt, ki je bil izbran v okviru iniciative EUREKA in Ministrstva za vosoko šostvo, znanost in inovacije.

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Strateška trajnostna in krožna transformacija poslovanja podjetja Caretronic d.o.o.

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjeja. V sklopu Akademije TKT je podjetje Caretronic pod vodstvom strokovnjaka dr. Petra Kukovice pripravilo dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo, pripravilo je trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Trajanje programa: 03/2023 - 08/2023

Celotni proračun programa: 34.777,00 EUR

EU-financiranje: 34.770,00 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. 

''Financira Evropska unija – NextGenerationEU'' 

Več: www.noo.gov.si

Več informacij: www.evropskasredstva.si.

Slovenski podjetniški sklad logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropski sklad za regionalni razvoj

Digitalna transformacija in povezovanje proizvodnih in poslovnih procesov podjetja Caretronic

Namen in cilj operacije je je digitalna transformacija ter povezovanje poslovnih in proizvodnih procesov v podjetju. Poudarek je na implementaciji programskih rešitev za optimizacijo poslovnih procesov ter avtomatizacijo proizvodnje.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 165.898,21 EUR, vrednost sofinanciranja pa 99.538,93 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Spirit Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP – »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje Caretronic d. o. o., pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »CARETRONIC – E-POSLOVANJE 2021«

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.

Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.

Rezultati operacije:

  • digitalizacija nastopa na sejmu,
  • vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
  • vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
  • izdelan produktno-prodajni video,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 51.240,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.400,00 EUR.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Eureka logo
Itea3

Optimalno upravljanje povpraševanja - OMD projekt

Glavni namen/cilj projekta:

OMD je programsko orodje, ki ponudnikom storitev z različnih področij pomaga učinkovito uporabiti svoje vire, zagotoviti agilne rešitve, ohraniti svojo bazo znanja, dodeliti vsako nalogo pravemu strokovnjaku. Rešitev bo omogočala elektronsko beleženje in upravljanje vseh vzdrževalnih opravil (tehnične okvare, čiščenje ipd.)neposredno v sobi bolnika / stanovalca z namenom, da zdravstvenemu osebju ponudijo jasen pregled opravljenih del in aktivnih nalog.

Trajanje projekta: 01.01.2022 – 31.12.2024

OMD projekt je grozdni ITEA projekt, ki je bil izbran v okviru iniciative EUREKA in Ministrstva za visoko šolstvo znanost in inovacije.

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021  je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. 

Eureka logo
Itea3

Odkrivanje zdravstvenega znanja - HekDisco projekt

Glavni namen projekta HeKDisco je zmanjšati možne človeške napake v zdravstvu oskrbe bolnikov. Tradicionalni zdravstveni sistemi – klinična medicina (CM) – se v glavnem zanašajo na to konzervativne metode za diagnosticiranje bolezni in zdravljenje bolnikov, odvisno od posameznika znanja in spretnosti zdravnikov. HeKDisco želi pri sprejemanju odločitev uporabiti najboljše (zanesljive) dokaze in podatke o oskrbi posameznih bolnikov, tako da so izkušnje zdravnika, bolnikove vrednosti in želje vključene in predlagane najboljše empirične klinične smernice.

Trajanje projekta: 01.10.2021 – 30.09.2024

HekDisco projekt je grozdni ITEA projekt, ki je bil izbran v okviru iniciative EUREKA in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021  je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. 

Eurostars Eureka
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razvoj inovativnega sistema oskrbe na daljavo s 5G podporo - 5GCAREHORIZON

Glavni namen/cilj projekta:

Namen projekta je izboljšanje oskrbe starejših ljudi s pomočjo tehnologije – razvoj sistemskih rešitev 5G za tele-oskrbo na ravni TRL8 in potrditev izdelka in spremljajočih storitev pred uvedbo na trg. To želimo doseči z razvojem senzorskega sistema za oskrbo na daljavo z omogočanjem 5G in oblačno platformo za spremljanje in obdelavo velike količine podatkov. 

Trajanje projekta: 01.03.2021 – 29.02.2024

Eurostars razpis na katerem je bil izbran projekt 5GCareHorizon.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma Eurostars 2, podpisanega med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Evropski sklad za regionalni razvoj

"Varovanje inovacijskega potenciala"

Raziskovalno razvojno delo raziskovalca-34280057-multifunkcijska zapestnica

Trajanje projekta: 01.02.2021 – 31.01.2022

Raziskovalno razvojno delo raziskovalca-34280057-neverFall PMS

Trajanje projekta: 01.02.2021 – 31.01.2022

Naložbi sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Evropske unije na pandemijo COVID-19.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Spirit Slovenija
Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: Digitalizacija prodajnih poti 1.0

Glavni namen/cilj operacije: “Digitalizacija prodajnih poti 1.0” je optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti ter izdelava video vsebin za IP sestrski klicni sistem v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem

Video, ki je bil izdelan v okvriu opreacije si lahko ogledate tukaj.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša 9.998,66 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo  na tujih trgih«.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Spirit Slovenija
Evropski sklad za regionalni razvoj

Individualni nastop podjetja Caretronic na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«

Glavni namen/cilj operacije “Medica 2021” je povečanje prodaje sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemov na tujih trgih, kjer potrebe po tovrstnih rešitvah v veliki meri obstajajo in se tudi povečujejo.  Pričakujemo povečanje rasti čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. Nadalje želimo širit partnerske mreže v tujini in pridobiti možnost razvoja novih sodobnih informacijsko-komunikacijkih rešitev v povezavi s tujimi partnerji. Posledično se nam bo povečala prepoznavnost v tujini in krepila konkurenčnost na tujih trgih. Na sejmu bomo širili lasten razvoj in rešitve ter promovirali kakovostne, sodobne in napredne rešitve slovenskegA proizvajlca v tujini.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJNA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-2022«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

AAL Programme
SI4SI logo

AAL SI4SI projekt

Mednarodni raziskovalni projekt SI4SI

Cilj projekta je:

  • prepoznati socialno izolacijo starejših z manj invazivnim in inovativnim pametnim bivalnim okoljem, ki zaznava fizično, socialno in učinkovito vedenje.
  • hitro posredovati s pomočjo svetovalca na podlagi umetne inteligence. 
  • izboljšati raven oskrbe na domu, ki jo izvajajo poklicni negovalci. 
  • spodbujati čustvene odnose med družinskimi člani in starejšimi.
  • spodbuja socialno vključenost starejših.

Paket pametnih rešitev SI4SI omogoča daljše samostojno življenje v lastnem domu.

AAL Programme
CoachMyLife logo

AAL CoachMyLife projekt

Mednarodni raziskovalni projekt CoachMyLife

Cilj projekta je povečati uporabnikovo neodvisnost in kakovost življenja. Za zagotavljanje ustreznosti rešitve CoachMyLife potrebam uporabnika, bo zasnovana skupaj s kognitivno izzivalnimi starejšimi odraslimi, njihovimi neformalnimi skrbniki in strokovnjaki za medicino in zdravstveno nego.

Namen projekta je proučiti vpliv tovrstnih rešitev na kakovost življenja starejših oseb in preveriti splošno socialno-ekonomsko vzdržnost sistema.

Paket pametnih rešitev CoachMyLife omogoča daljše samostojno življenje v lastnem domu.

AAL Programme
Evaal

AAL i-evAALution projekt

Mednarodni raziskovalni projekt i-evAALution 

Cilj obsežne pilotne raziskave je omogočiti dostop do inovativnih rešitev za aktivno življenje s podporo (Active and Assisted Living – AAL).

Namen projekta je proučiti vpliv tovrstnih rešitev na kakovost življenja starejših oseb in preveriti splošno socialno-ekonomsko vzdržnost sistema.

Paket pametnih rešitev i-evAALution omogoča daljše samostojno življenje v lastnem domu.

S mednarodnim projektom smo zaključili s 31.3.2021. Po končanem projektu smo v mesecu juliju izžrebali srečnega nagrajenca, ki bo prejel bon za termalni oddih v Thermani Laško v vrednosti 200 EUR.

EIT Health

EIT Health InnoStars Innovation Project - SafeStep

SafeStep present a next-generation solution for elderly, capable of both predicting and detecting falls and other dangerous situations.

A software and hardware has been developed for a wearable device with unique validated algorithms for preventing and detecting of falls in order to also be able to monitor user’s behavior and issue a warning when the danger of falling
increases.

Project SafeStep has received funding of the European Institute of Innovation (EIT).

EIT as the body of the European Union receives support from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

EIT Health

EIT Health InnoStars Innovation Project - HomeCare

Our HomeCare solution, an advanced IP homecare system that prolongs home stay for the elderly and reduces their hospital stay, has received funding of the European Institute of Innovation (EIT).

HomeCare2020 is designed for the highest security of elderly and to relieve the burden of their relatives. By combining advanced touch-screen care phones and safety watches it merges two solutions into one outstanding product for elderly people. 

EIT as the body of the European Union receives support from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

X

Kaj iščete?

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram